Wersja polska nglish version
   

„Studia Socjologiczne” ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770 są kwartalnikiem polskiego środowiska socjologicznego. Ukazują się nieprzerwanie od 1961 roku. Wydawcami są Polska Akademia Nauk, działająca poprzez Instytut Filozofii i Socjologii oraz Komitet Socjologii, a od 2013 roku także Wydział Filozofii i Socjologii UW.

Licencja Creative Commons
Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

SCImago Journal & Country Rank

Open access:
www.studiasocjologiczne.pl
http://journals.pan.pl/sts

„Studia Socjologiczne” publikują artykuły ze wszystkich dziedzin socjologii, i z dyscyplin pokrewnych, jeśli problematyka ujęta jest z perspektywy socjologicznej. Preferujemy teksty zaawansowane teoretycznie, zorientowane empirycznie, nowatorskie w warstwie koncepcyjnej i metodologicznej. Nasze łamy otwarte są dla polemik i  debat naukowych, publikujemy również recenzje książek. Wersja pierwotna to egzemplarze drukowane.

Od 2012 roku publikujemy także teksty w języku angielskim.

„Studia Socjologiczne” — czytamy w słowie od Redakcji pierwszego numeru z 1961 roku — „spełnią swe zadania, jeśli staną się, choćby w  pewnej mierze, ośrodkiem integrującym całą opinię socjologiczną, skupiającym wysiłki ogółu socjologów polskich i reprezentującym pełny wachlarz stanowisk metodologicznych i zainteresowań badawczych. Chcielibyśmy, by w piśmie znalazły się zarówno rozprawy teoretyczne, jak doniesienia o prowadzonych badaniach, by mogło ono dostarczyć socjologicznej informacji o problemach społecznych i o rozwoju socjologii tak polskiej, jak i światowej. Wszystkie te zamierzenia uzależnione są od tego, w jakiej mierze pismo stanie się wspólną sprawą całego polskiego środowiska socjologicznego, którego ma być trybuną”.

Pomimo zmian, jakie od 1961 roku zaszły w Polsce i na świecie, a  także w polskiej i światowej socjologii, nasz kwartalnik pragnie kontynuować misję jego Założycieli.

Uznajemy prawo Autorów do nadawania nadsyłanym tekstom różnych form: od pogłębionej rozprawy teoretycznej lub metodologicznej poprzez eseje polemiczne i recenzyjne, po solidne analizy empiryczne. Do najważniejszych zadań redakcji zaliczamy utrzymywanie i upowszechnianie wysokich standardów publikacji i rzetelności naukowej. Nadesłane teksty oceniane są przed drukiem przez anonimowych recenzentów, których lista zamieszczona jest na stronie internetowej. Procedura kwalifikowania tekstów do druku opisana jest w zakładce „Dla autorów”.

 

„Studia Socjologiczne” dostępne są online dla subskrybentów sieci EBSCO (baza SocINDEX with Full Text).  Pełne teksty numerów od 2010 roku są w wolnym dostępie w czytelni czasopism PAN: http://journals.pan.pl/sts, a od roku 2016 także na naszej stronie internetowej www.studiasocjologiczne.pl w zakładce „Archiwum”.

Wersję pierwotną stanowi egzemplarz drukowany.

 
STUDIA SOCJOLOGICZNE
00-330 WARSZAWA, PAŁAC STASZICA, NOWY ŚWIAT 72, pokój 235
tel.: (+48-22) 657-28-61, fax: (22) 826-78-23