Wersja polska nglish version
   

„Studia Socjologiczne” ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770 są kwartalnikiem polskiego środowiska socjologicznego. Ukazują się nieprzerwanie od 1961 roku. Wydawcami są Polska Akademia Nauk, działająca poprzez Instytut Filozofii i Socjologii oraz Komitet Socjologii, a od 2013 roku Wydział Filozofii i Socjologii UW.

„Studia Socjologiczne” publikują artykuły ze wszystkich dziedzin socjologii, a także z dyscyplin pokrewnych, jeśli problematyka ujęta jest z perspektywy socjologicznej. Preferujemy teksty zaawansowane teoretycznie, zorientowane empirycznie, nowatorskie w warstwie koncepcyjnej i metodologicznej. Nasze łamy otwarte są dla polemik i  debat naukowych, publikujemy również recenzje książek. Wersja pierwotna to egzemplarze drukowane.

Od 2012 roku publikujemy także teksty w języku angielskim.

„Studia Socjologiczne” — czytamy w słowie od Redakcji pierwszego numeru z 1961 roku — „spełnią swe zadania, jeśli staną się, choćby w  pewnej mierze, ośrodkiem integrującym całą opinię socjologiczną, skupiającym wysiłki ogółu socjologów polskich i reprezentującym pełny wachlarz stanowisk metodologicznych i zainteresowań badawczych. Chcielibyśmy, by w piśmie znalazły się zarówno rozprawy teoretyczne, jak doniesienia o prowadzonych badaniach, by mogło ono dostarczyć socjologicznej informacji o problemach społecznych i o rozwoju socjologii tak polskiej, jak i światowej. Wszystkie te zamierzenia uzależnione są od tego, w jakiej mierze pismo stanie się wspólną sprawą całego polskiego środowiska socjologicznego, którego ma być trybuną”.

Pomimo zmian, jakie od 1961 roku zaszły w Polsce i na świecie, a  także w polskiej i światowej socjologii, nasz kwartalnik pragnie kontynuować misję jego Założycieli.

Uznajemy prawo Autorów do nadawania nadsyłanym tekstom różnych form: od pogłębionej rozprawy teoretycznej lub metodologicznej poprzez eseje polemiczne i recenzyjne, po solidne analizy empiryczne. Do najważniejszych zadań redakcji zaliczamy utrzymywanie i upowszechnianie wysokich standardów publikacji i rzetelności naukowej. Nadesłane teksty oceniane są przed drukiem przez anonimowych recenzentów, których lista zamieszczana jest na odwrocie strony tytułowej każdego numeru oraz na stronie internetowej. Procedura kwalifikowania tekstów do druku opisana jest w zakładce „Dla autorów”.

W listopadzie 2008 roku korporacja Thomson Reuters podjęła decyzję o  wpisaniu „Studiów Socjologicznych” na prestiżową listę czasopism, znaną dawniej jako lista filadelfijska. Poczynając od numeru 1(2008) „Studia Socjologiczne” uwzględniane są w serwisach Institute for Scientific Information: Social Sciences Citation Index, Social Scisearch oraz Journal Citation Reports/Social Sciences Edition, impact factor 2011 = 0,079; 2012 = 0,024. 

„Studia Socjologiczne” dostępne są online dla subskrybentów sieci EBSCO (baza SocINDEX with Full Text) oraz w wolnym dostępie w czytelni czasopism PAN: http://journals.pan.pl/dlibra.

Wersję pierwotną stanowi egzemplarz drukowany.

 
STUDIA SOCJOLOGICZNE
00-330 WARSZAWA, PAŁAC STASZICA, NOWY ŚWIAT 72, pokój 235
tel.: (+48-22) 657-28-61, fax: (22) 826-78-23