Wersja polska nglish version
   

Studia Socjologiczne nr 3/2001 (162)

Artykuły

Zbigniew Bokszański: Polacy wobec innych narodów. O uwarunkowaniach orientacji wobec obcych:

Artykuł prezentuje stosunek Polaków do innych narodów z uwzględnieniem zmian, które dokonały się w toku ostatniej dekady. Podejmuje się także w nim próbę poszukiwania czynników wyznaczających postawy wobec innych narodów. Założeniem organizującym tę analizę jest teza o spodziewanej symetrii między poziomem sympatii żywionej wobec jakiegoś narodu a spodziewaną postawą z jego strony wobec Polaków. Zagadnienie to jest badane na dwóch poziomach ogólności: w  odniesieniu do konkretnych narodów oraz za pomocą zaproponowanych wskaźników: "wysokiej i niskiej sympatii wobec innych narodów", "pozytywnej i negatywnej kolektywnej jaźni odzwierciedlonej" oraz indeksów "ksenosceptycyzmu" i "ksenoentuzjazmu".

Główne pojęcia: stosunek wobec innych narodów, tożsamość narodowa, ksenofobia.

Haesung Lee: Socjologia w Korei: między globalizmem a poszukiwaniem własnej tożsamości:

Artykuł traktuje o procesie recepcji i rozwoju socjologii w Korei Południowej po ll wojnie światowej. Wcześniej nauka ta była nie tylko nowa, ale i kulturowo obca. Zakorzenienie się socjologii w życiu intelektualnym społeczeństwa południowo-koreańskiego było rezultatem społecznej, gospodarczej i  politycznej modernizacji kraju w jego specyficznych warunkach. W  szczególności należy wskazać na to, że (1) socjologia stała się ważną dziedzinę refleksji nad rzeczywistością społeczną Korei; (2) recepcja socjologii przebiegała nader szybko i nadal zachowuje znaczną dynamikę; (3) dokonał się proces przezwyciężania postaw ksenofobicznych, czemu towarzyszyły próby przystosowania euroamerykańskich koncepcji socjologicznych do realiów życia społecznego Korei. Występuje więc tendencja do koreanizacji socjologii, wyrażająca się w dążeniu do wykształcania własnych pomysłów teoretycznych.

Główne pojęcia: Korea, socjologia.

Artykuły recenzyjne, dyskusje, polemiki

  • Ewa Bińczyk: Krytycznie o polskiej socjologii zmiany
  • Anna Kulpa: Zaprogramowany umysł czy uniwersalne zasady gospodarowania
  • Radoslaw Sojak: Kronika, kodeks, pamiętniki. Bronisław Misztal: Teoria socjologiczna a praktyka społeczna
  • Slawomir Magala: Na paradygmatycznym pobojowisku. Bronisław Misztal: Teoria socjologiczna a praktyka społeczna
  • Bronislaw Misztal: Teoria socjologiczna. Dyskurs w domenie publicznej

Recenzje

  • Lech Szczegóła: Miedzy mistyfikacją a nieświadomością. O pojęciu świadomości fatszywej (rec. Ewa Narkiewicz-Niedbalec)
  • Włodamierz Wesołowski: Partie: nieustanne kłopoty (rec. Irena Pańków)
  • Tomasz Woźniak: Propaganda scjentystyczna. Funkcje społeczne przekazów popularnonaukowych (rec. Krzysztof Pietrowicz)

Sprawozdania

  • Seminarium na temat longitudinal studies (badań podłużnych) w naukach społecznych. 7-8 maja 2001, Zielona Góra (Ewa Markiewicz-Niedbalec)
 
STUDIA SOCJOLOGICZNE
00-330 WARSZAWA, PAŁAC STASZICA, NOWY ŚWIAT 72, pokój 235
tel.: (+48-22) 657-28-61, fax: (22) 826-78-23