Wersja polska nglish version
   

Dla autorów

„Studia Socjologiczne” przyjmują do publikacji wyłącznie teksty oryginalne. Złożone teksty nie mogą być opublikowane wcześniej w innych miejscach, ani też w tym samym czasie rozpatrywane pod kątem publikacji gdzie indziej, niezależnie od charakteru wydawnictwa oraz języka publikacji.

Od 2012 roku „Studia” publikują także teksty w języku angielskim, jeśli zostaną nadesłane w płynnej angielszczyźnie, stosowanej w akademickich publikacjach z zakresu nauk społecznych (redakcja nie będzie ich korygowała językowo) i przejdą procedurę kwalifikacyjną, przy czym co najmniej jednym recenzentem będzie native-speaker.

Teksty powinny być nadsyłane pocztą elektroniczną (jako załączniki) na adres redakcja@studiasocjologiczne.pl . Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W  przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Wszystkie teksty (także recenzje książek) powinny być zatytułowane. Do artykułów i esejów recenzyjnych należy dołączyć abstrakt w języku polskim (ok. 150 słów) i kilka słów kluczowych. Abstrakt i słowa kluczowe oraz tytuł w języku angielskim można dosłać po zakwalifikowaniu tekstu do druku.

Wymagania techniczne

Wymagania techniczne są następujące: format A4; edytor Word; czcionka Times New Roman 12; odstępy między wierszami 1,5; marginesy 25 mm ze wszystkich stron; wyrównanie do lewego i prawego marginesu (wyjustowanie); paginacja w prawym dolnym rogu; numeracja stron ciągła; tytuł całości pogrubionymi literami i wyśrodkowany; pozostałe tytuły wyrównane do lewej, wyróżnione pogrubieniem i poprzedzającym je, dodatkowym odstępem. Akapity należy rozpoczynać od wcięcia. Tabele, wykresy itp. wyłącznie czarno-białe należy dołączyć na końcu tekstu.

Tekstów nie należy podpisywać. Dane autora (imię i nazwisko, afiliacja, telefon, adres pocztowy i elektroniczny) powinny być załączone – w celu zapewnienia anonimowości – w osobnym pliku.  

Opiniowanie i kwalifikowanie tekstów do druku

1. Wraz z tekstem autor składa oświadczenie, że praca jest wyłącznym i  oryginalnym dorobkiem autora(ów), że udział innych osób, które przyczyniły się do powstania tekstu został odnotowany (np. w formie przypisu lub podziękowania za udostępnienie danych, opracowanie metody pomiaru, konsultację metodologiczną itp.) oraz że wśród autorów nie jest wymieniona osoba, której wkład w powstanie tekstu jest nieznaczący (tzw. honorary authorship).

Wzór oświadczenia

2. Jeśli do powstania tekstu przyczyniło się udzielone autorowi(om) wsparcie (np. stypendium autorskie, grant badawczy itp.), to autor zobowiązany jest podać w tekście źródła finansowania publikacji.

3. Każdy nadesłany tekst jest opiniowany przez dwóch recenzentów w systemie double-blind review, czyli recenzenci nie wiedzą, kto jest autorem, a autor nie wie, kim są recenzenci. Dla tekstów anglojęzycznych co najmniej jednym recenzentem będzie native-speaker.

4. Recenzenci przedstawiają swoja opinię w formie pisemnej. Recenzja zawiera finalną konkluzję o przyjęciu tekstu do druku, o jego odrzuceniu lub o konieczności dokonania poprawek wskazanych w recenzji.

5. Główne kryteria brane pod uwagę przez recenzentów to:

  • oryginalność i teoretyczna doniosłość problematyki (także koncepcji i metody badawczej)
  • metodologiczna poprawność
  • klarowny i logiczny styl wywodu
  • jak dalece tekst wzbogaca (modyfikuje) dotychczasowe ustalenia teoretyczne, metody badawcze i wyniki badań
  • poprawność formalna tekstu (zgodność z wymaganiami technicznymi określonymi przez redakcję).

Dodatkowo, w zależności od charakteru nadesłanego tekstu, brane są pod uwagę:

  • inspiracja do dyskusji naukowej
  • potencjał dydaktyczny tekstu
  • bazowanie na oryginalnych danych empirycznych. 

6. Redakcja „Studiów Socjologicznych” przywiązuje dużą wagę do standardów rzetelności naukowej i respektowania zasad dobrych praktyk w nauce. Wszystkie przejawy naruszania etyki działalności naukowej będą dokumentowane i upubliczniane.

 

Abstrakt

Abstrakt powinien ułatwić czytelnikowi dotarcie do tekstu i zachęcać do sięgnięcia po cały artykuł. Prezentuje on pytanie badawcze, cel i zakres pracy (np. „wykorzystanie przemocy bezpośredniej w stosunkach pracy jako narzędzie kształtowania lojalności pracownika wobec pracodawcy”), następnie wskazuje wykorzystane dane, metodę i zakres badania (np. „na podstawie analizy treści 50 wywiadów biograficznych”, „w badaniach sondażowych na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków”), wreszcie zaś przedstawia najważniejsze tezy i  wyniki.

Abstrakt nie powinien powtarzać ani parafrazować tytułu tekstu (np. tytuł: „Przemiany obyczajowości seksualnej na wsi polskiej w XX wieku”, pierwsze zdanie abstraktu: „Omawiam przemiany norm obyczajowych związanych z zachowaniami seksualnymi w środowiskach wiejskich w Polsce po roku 1900”). Nie powinien zawierać definicji, cytatów ani elementów argumentacji. Ma być zwięzły, pozbawiony efektów stylistycznych i powtórzeń. Zachęcamy do pisania zdaniami prostymi lub współrzędnie złożonymi, bez zdań wtrąconych. Nieprecyzyjny, nietrafny lub nierzetelny abstrakt utrudnia odtworzenie na jego podstawie treści tekstu, a tym samym zmniejsza szansę odzewu ze strony czytelników.

Abstrakt powinien być napisany w trzeciej osobie. W treści abstraktu powinny być użyte słowa kluczowe.

Słowa kluczowe

Autor powinien wskazać około pięciu słów kluczowych. Pierwszym może być szczegółowa nazwa subdyscypliny socjologicznej, do której należy praca. Słowa kluczowe nie powinny być zbyt ogólne (np. globalizacja, kapitalizm, praca, historia, zmiana społeczna). Słowami kluczowymi mogą być nazwy własne. Słowa kluczowe powinny być tak dobrane, by czytelnik mógł znaleźć tekst wyszukując go według słów kluczowych w elektronicznej bazie czasopism (np. alienacja, Japonia, menedżer, Sennet, stosunki pracy).

Ponieważ abstrakty i słowa kluczowe są tłumaczone na angielski, autor powinien brać pod uwagę ich przekładalność. Zachęcamy do używania możliwie standardowej, powszechnie stosowanej terminologii zarówno polskiej, jak i angielskiej, unikania neologizmów, metafor etc.

Rekomendowany format not bibliograficznych na końcu tekstu

Szczepański, Jan. 1969. Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa: PWN.

Wejland, Andrzej P. 1991. Ukryte porównania. „Studia Socjologiczne” 1-2: 91-108.

Janicka, Krystyna. 1970. Społeczne aspekty ruchliwości geograficznej. W: W. Wesołowski (red.). Zróżnicowanie społeczne. Wrocław: Ossolineum, s. 375-400.

Malewska, Hanna i Violaine Londe-Tarbes. 1996. Społecznicy, ich tożsamość i zaangażowanie. „Studia Socjologiczne” 2: 35-54.

Lahman, David, Joe Oppenheimer i Piotr Świstak. 1996. Formalna teoria wyboru racjonalnego. „Studia Socjologiczne” 3-4: 13-72.

Przy tym systemie not bibliograficznych odsyłacz w tekście ma następującą postać: (Szczepański 1969: 31). Jeśli w  tekście są przypisy, powinny być one nieliczne, krótkie i umieszczone na końcu, przed bibliografią.

 
STUDIA SOCJOLOGICZNE
00-330 WARSZAWA, PAŁAC STASZICA, NOWY ŚWIAT 72, pokój 231
tel.: (+48-22) 657-28-61, fax: (22) 826-78-23