Wersja polska nglish version
   

Idea działu "Młoda socjologia: próby i debiuty" i reguły publikacji

„Studia Socjologiczne” postanowiły umożliwić adeptom naszej dyscypliny publikowanie w internecie pierwszych prac naukowych. Zapraszamy studentów, doktorantów, początkujących socjologów, do podzielenia się ze środowiskiem wynikami swoich badań i  przemyśleń.

Będziemy w nim zamieszczali prace młodych socjologów. Nie stawiamy żadnych formalnych wymagań: mogą to być syntezy prac licencjackich i magisterskich, analizy przeprowadzone do doktoratu lub inne opracowania. Wyjątek robimy dla recenzji książek: będą one publikowane tylko w wersji drukowanej kwartalnika, zgodnie z  dotychczasowymi procedurami.

Nie jesteśmy w stanie recenzować tekstów nadesłanych do MŁODEJ SOCJOLOGII zgodnie z procedurą obowiązującą publikowane materiały, a tym samym musimy ustanowić rygorystyczne kryteria ich kwalifikacji.

Są one następujące:

  1. Każdy tekst, obok autora(ów), ma osobę rekomendującą.
  2. Osoba rekomendująca bierze odpowiedzialność za oryginalność, jakość tekstu i rzetelność analiz; jej nazwisko jest umieszczone obok nazwiska autora(ów).
  3. Tekst jest dostarczony w formacie .pdf, zgodnie ze standardami obowiązującymi w „Studiach Socjologicznych”. Redakcja nie dokonuje żadnych poprawek i nie adjustuje tekstu. Jeśli nie spełnia on merytorycznych, formalnych i językowych wymagań „Studiów Socjologicznych”, nie będzie zamieszczony.
  4. O zakwalifikowaniu tekstu do publikacji internetowej decyduje redakcja „Studiów Socjologicznych”. Decyzja ta jest ostateczna.
  5. Tekst internetowy jest przypisany do danego numeru „Studiów”, jest uwzględniony w jego drukowanym spisie treści (w osobnym dziale: „publikacje internetowe”) i jest dostępny w  zakładce MŁODA SOCJOLOGIA dopóki dany numer jest „numerem bieżącym” (czyli przez trzy miesiące). Później jego pełna wersja tekstowa przenoszona jest do archiwum i nadal tam jest dostępna.
  6. Techniczne wymagania są następujące:
    Czcionka Times New Roman 12, odstęp 1,5, marginesy 2,5 ze wszystkich stron, wyrównanie do lewego i prawego marginesu (wyjustowanie). Paginacja w prawym dolnym rogu. Objętość nie mniej niż 10, nie więcej niż 25 stron. Tabele/wykresy w tekście, bibliografia wedle standardu „Studiów” na końcu, unikać przypisów, a  jeśli są konieczne, to jako przypisy dolne. Tytuł całości pogrubionymi WIELKIMI LITERAMI i wyśrodkowany, pozostałe tytuły wyrównane do lewej, wyróżnione pogrubieniem i dodatkowym odstępem.
  7. W osobnym załączniku autor/autorzy przesyłają na adres redakcji (redakcja@studiasocjologiczne.pl) krótką notkę biograficzną, wraz z adresem e-mailowym i numerem telefonu oraz jednozdaniowe oświadczenie, że zgadzają się na elektroniczną publikację tekstu na stronie „Studiów Socjologicznych”.

Publikacje internetowe "Młodej Socjologii"


 
STUDIA SOCJOLOGICZNE
00-330 WARSZAWA, PAŁAC STASZICA, NOWY ŚWIAT 72, pokój 235
tel.: (+48-22) 657-28-61, fax: (22) 826-78-23