Wersja polska nglish version
   

Idea działu "Młoda socjologia: próby i debiuty" i reguły publikacji

„Studia Socjologiczne” postanowiły umożliwić adeptom naszej dyscypliny publikowanie w internecie pierwszych prac naukowych. Zapraszamy studentów, doktorantów, początkujących socjologów, do podzielenia się ze środowiskiem wynikami swoich badań i  przemyśleń.

Będziemy w nim zamieszczali prace młodych socjologów. Nie stawiamy żadnych formalnych wymagań: mogą to być syntezy prac licencjackich i magisterskich, analizy przeprowadzone do doktoratu lub inne opracowania. Wyjątek robimy dla recenzji książek: będą one publikowane tylko w wersji drukowanej kwartalnika, zgodnie z  dotychczasowymi procedurami.

Nie jesteśmy w stanie recenzować tekstów nadesłanych do MŁODEJ SOCJOLOGII zgodnie z procedurą obowiązującą publikowane materiały, a tym samym musimy ustanowić rygorystyczne kryteria ich kwalifikacji.

Są one następujące:

  1. Każdy tekst, obok autora(ów), ma osobę rekomendującą.
  2. Osoba rekomendująca bierze odpowiedzialność za oryginalność, jakość tekstu i rzetelność analiz; jej nazwisko jest umieszczone obok nazwiska autora(ów).
  3. Tekst jest dostarczony w formacie .pdf, zgodnie ze standardami obowiązującymi w „Studiach Socjologicznych”. Redakcja nie dokonuje żadnych poprawek i nie adjustuje tekstu. Jeśli nie spełnia on merytorycznych, formalnych i językowych wymagań „Studiów Socjologicznych”, nie będzie zamieszczony.
  4. O zakwalifikowaniu tekstu do publikacji internetowej decyduje redakcja „Studiów Socjologicznych”. Decyzja ta jest ostateczna.
  5. Tekst internetowy jest przypisany do danego numeru „Studiów”, jest uwzględniony w jego drukowanym spisie treści (w osobnym dziale: „publikacje internetowe”) i jest dostępny w  zakładce MŁODA SOCJOLOGIA dopóki dany numer jest „numerem bieżącym” (czyli przez trzy miesiące). Później jego pełna wersja tekstowa przenoszona jest do archiwum i nadal tam jest dostępna.
  6. Techniczne wymagania są następujące:
    Czcionka Times New Roman 12, odstęp 1,5, marginesy 2,5 ze wszystkich stron, wyrównanie do lewego i prawego marginesu (wyjustowanie). Paginacja w prawym dolnym rogu. Objętość nie mniej niż 10, nie więcej niż 25 stron. Tabele/wykresy w tekście, bibliografia wedle standardu „Studiów” na końcu, unikać przypisów, a  jeśli są konieczne, to jako przypisy dolne. Tytuł całości pogrubionymi WIELKIMI LITERAMI i wyśrodkowany, pozostałe tytuły wyrównane do lewej, wyróżnione pogrubieniem i dodatkowym odstępem.
  7. W osobnym załączniku autor/autorzy przesyłają na adres redakcji (redakcja@studiasocjologiczne.pl) krótką notkę biograficzną, wraz z adresem e-mailowym i numerem telefonu oraz jednozdaniowe oświadczenie, że zgadzają się na elektroniczną publikację tekstu na stronie „Studiów Socjologicznych”.

Publikacje internetowe "Młodej Socjologii"

Ewa Majdecka, Trend do niekupowania

Sławomir Grabias, Analityczne kategorie obcości

Rafał Zdyb, Lokalny potencjał globalnej technologii. Rzecz o glokalnym wykorzystaniu Internetu

Magdalena Słupińska, Ekonomia dzielenia się? Między racjonalnym wyborem a towarzyskością. Próby socjologicznych interpretacji zjawiska „wspólnych przejazdów (carpooling)”  

Aleksandra Drabina, Symboliczne przestrzenie kreowania tożsamości homoseksualnych mężczyzn w kinie amerykańskim

Magdalena Mazur, Obraz dobrowolnej bezdzietności w katolickich portalach internetowych
 
STUDIA SOCJOLOGICZNE
00-330 WARSZAWA, PAŁAC STASZICA, NOWY ŚWIAT 72, pokój 235
tel.: (+48-22) 657-28-61, fax: (22) 826-78-23