Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 4/1984

Artykuły

 • W. Kwaśniewicz: Kazimierz Dobrowolski: życie i dzieło (W dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin).
  Wprowadzenie. Koleje życia. Rozwój zainteresowań i ważniejsze osiągnięcia badawcze. Metoda integralna. Nauka a życie.
 • J. J. Wiatr: Naród i państwo w polskiej świadomości społecznej.
 • H. Kubiak: Charakter narodowy. Kilka uwag sceptyka.
  Trzy płaszczyzny analizy. K. Dobrowolskiego rozumienie charakteru narodowego. Charakter narodowy: próba sanacji pojęcia.
 • S. Kozyr-Kowalski: Stosunki wierzycielsko-dłużnicze jako ekonomiczna współwłasność środków produkcji a proste i złożone sposoby produkcji materialnej.
  Wyłączna własność formalnoprawna jako ekonomiczna współwłasność. "Gospodarstwa rodzinne" a prognozy Marksa. Stosunki wierzycielsko-dłużnicze a klasy antycznej formacji społeczeństwa. Próba typologii ekonomicznej własności urzeczywistniającej się przez stosunki wierzycielsko-dłużnicze w  społeczeństwach przed-burżuazyjnych. Proste i złożone (rozwinięte) sposoby produkcji materialnej.
 • Z. Galor: Osobowość a struktury społeczne (O socjologicznej teorii osobowości w świetle badań K. Marksa i F. Engelsa).
  K. Marksa i F. Engelsa teorie osobowości: substancjalna, antropologiczna i  ekonomiczno-historyczna. Pojęcie "istota człowieka" a socjologiczna teoria osobowości. Siła robocza - kategoria Marksa i Engelsa ekonomiczno-historycznej teorii osobowości. Koncepcja makro- i  mikrostruktur społecznych - błędną przesłanką socjologicznej teorii osobowości. Problematyka osobowości w systemie socjologicznym - T. Parsons, F. Znaniecki, M. Weber: Osobowość a klasy społeczne. Osobowość - praca - działanie.
 • A. Flis, S. Kapralski: Socjologia wiedzy a teoria alienacji.
  Alienacja jako przedmiot socjologii wiedzy. Teoria alienacji jako społeczna teoria nauki. Między socjologią wiedzy a filozofią nauki.
 • D. Grodzka: Więź rodzinna na tle innych więzi społecznych (Zarys problematyki i stanu badań).
  Pojęcie i typy więzi społecznej. Więź rodzinna.
 • M. Misztal: System wartości a społeczna stratyfikacja.
  Założenia teoretyczne. Metoda badania wartości. Metody analizy danych. Systemy wartości kategorii społeczno-zawodowych. Interpretacje wyników.
 • M. Kłosiński: Uczestnictwo młodzieży w kulturze muzycznej w świetle badań.
  Uwagi wstępne. Możliwości i preferowane formy kontaktu z muzyką. Zainteresowania i preferencje muzyczne młodzieży. Źródła i zakres wiedzy o muzyce. Ekspresja muzyczna młodzieży. Podsumowanie.
 • M. Gałuszka: Potoczne odtworzenie filmu.
  Pojęcia interpretacji i odtwarzania w badaniach recepcji filmów. Typy odtworzeń filmu. Funkcje przekazu filmowego.

Komunikaty z badań

 • E. Ziarkowski: Choroby psychiczne w świadomości ludności wiejskiej, małomiasteczkowej i wielkomiejskiej.

Recenzje

 • H. Jędruszczak: Wizje gospodarki socjalistycznej w Polsce 1945-1949. Początki planowania. Materiały źródłowe (rec. J. Szczepański).
 • H. Worach-Kardas: Wiek a pełnienie ról społecznych (rec. M. Prawda).
 • A. Sosnowski, J. Walkowiak: Edukacja w szkołach morskich. Szkic socjologiczny (rec. L. Janiszewski).
 • Nierówności społeczne w Polsce i na Węgrzech. Pod red. T. Kolosiego, E. Wnuk-Lipińskiego (rec. J. J. Wiatr).
 • J. Markiewicz-Lagneau: La formation d'une pensee sociologique. La société polonaise de l'entre-deux guerres (rec. Z. Klupś).
 • Multiple Sclerosis. Psychological and Social Aspects. Ed. by A. F. .Simons (rec. A. Majewska).

Kronika życia naukowego

 • Sesja jubileuszowa ku czci Profesora Kazimierza Dobrowolskiego.
 • Konferencja międzynarodowa nt. "Systemy wartości a zaspokajanie potrzeb społecznych przez władze lokalne".

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 4/2021 (243)