Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW
Uwaga Autorzy!

Od maja 2024 „Studia Socjologiczne” zmieniają zapis bibliografii. Przechodzimy na standard APA 7. Patrz zakładka „Dla Autorów”.

Dla autorów

 „Studia Socjologiczne” przyjmują do publikacji wyłącznie teksty oryginalne, które nie były wcześniej opublikowane i nie są rozpatrywane pod kątem publikacji, niezależnie od wersji językowej lub formy upowszechnienia („papierowa” czy online). Nie przewidujemy wcześniejszego publikowania online zaakceptowanych artykułów,  dlatego prosimy nie umieszczać w repozytoriach, bazach danych itp. tekstów, które nie zostały jeszcze oficjalnie opublikowane (tj. znajdują się w procesie recenzyjnym, korekcie autorskiej, czy też czekają na ukazanie się numeru). Udostępnienie tekstu przed ukazaniem się numeru „Studiów Socjologicznych” z danym artykułem będziemy traktowali jako naruszenie zasady, że przyjmujemy wyłącznie teksty niepublikowane gdzie indziej. 

Publikujemy także teksty w języku angielskim, jeśli zostaną nadesłane w angielszczyźnie stosowanej w akademickich publikacjach z zakresu nauk społecznych i przejdą procedurę kwalifikacyjną. Wszystkie teksty (także recenzje książek) powinny być zatytułowane. Do artykułów i esejów recenzyjnych należy dołączyć abstrakt w języku polskim i angielskim oraz słowa kluczowe.

Teksty należy przesyłać wyłącznie za pośrednictwem programu Editorial System (patrz instrukcja poniżej), który jest dostępny na stronie https://www.editorialsystem.com/stsoc/.

Nie pobieramy żadnych opłat związanych z procesem wydawniczym i publikacją tekstów. 

Standardy etyczne

Redakcja „Studiów Socjologicznych” przywiązuje wielką wagę do standardów rzetelności naukowej i dobrych praktyk w nauce. Wszystkie przejawy naruszania prawa lub etyki działalności naukowej, w tym plagiaty i autoplagiaty, będą dokumentowane i upubliczniane.

Wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji (AI)

Rozwój systemów sztucznej inteligencji (AI) wpływa na możliwości tworzenia tekstów i obrazów, w tym na publikacje naukowe. Pisząc o AI mamy na myśli rozwiązania określane jako duże modele językowe (large language models, LLM) i generatywna sztuczna inteligencja, które mogą być implementowane do narzędzi informatycznych, takich jak m.in. edytory tekstów, czatboty czy programy do analizy danych. Poniżej przedstawiamy wytyczne dotyczące korzystania z tego rodzaju narzędzi, które będą obowiązywać przy składaniu tekstów do „Studiów Socjologicznych” od 1 lipca 2023 roku:

1. Autorstwo tekstu wymaga m.in. wyrażenia zgody na publikację w ramach umowy czy udzielenia zapewnienia o oryginalności dzieła, a autorzy ponoszą pełną odpowiedzialność za treść pracy. Dlatego autorami publikacji naukowych mogą być tylko ludzie, a systemy sztucznej inteligencji nie mogą być wymienione jako autor lub współautor.
2. Wykorzystanie AI wyłącznie w celu ulepszenia czytelności i jakości tekstu, tzn. w ramach narzędzi do sprawdzania gramatyki, pisowni, bibliografii itp. jest traktowane jako użycie, które nie wymaga ujawnienia.
3. „Studia Socjologiczne” nie rekomendują wykorzystywania systemów AI do pisania tekstów. Jeśli jednak z ważnych powodów AI była wykorzystywana do generowania fragmentów tekstu, obrazów/grafik czy danych powinno się to odbywać pod nadzorem i kontrolą autorów, tj. autorzy powinni dokładnie przejrzeć efekty pracy wykorzystanych narzędzi. Nadto, autorzy muszą w oświadczeniu składanym wraz z wysłaniem tekstu do redakcji szczegółowo ujawnić powody i zakres wykorzystania AI w procesie pisania. Informacja o tym zostanie podana w przypisie na początku tekstu.

Tytuł

Możliwie krótki i jednoznaczny. Łatwy do zapamiętania i klarowny, także w wersji anglojęzycznej.

Objętość

Preferowana całkowita objętość artykułu: 5–9 tysięcy wyrazów, razem z tabelami, wykresami, bibliografią i ewentualnymi aneksami. Długość recenzji: 2- 4 tysięcy słów.

Ogólne wymagania techniczne

Proszę stosować poniższe formatowanie w całym tekście:

 • format A4; edytor Word lub podobny
 • czcionka Times New Roman 12; odstępy między wierszami 1,5
 • marginesy 25 mm ze wszystkich stron
 • wyrównanie do lewego i prawego marginesu (wyjustowanie)
 • paginacja w prawym dolnym rogu; numeracja stron ciągła
 • tytuł całości pogrubionymi literami i wyśrodkowany
 • pozostałe tytuły wyrównane do lewej, wyróżnione pogrubieniem i poprzedzającym je, dodatkowym odstępem
 • akapity należy rozpoczynać od wcięcia
 • tabele, wyłącznie czarno-białe i przygotowane w edytorze Word, umieszczamy w tekście.

Wymagania techniczne dotyczące wykresów i rysunków:

Wykresy, rysunki, diagramy etc. dopuszczalne są wyłącznie jako czarno-białe (odcienie szarości). Proszę zadbać o ich maksymalną czytelność. Każdy wykres lub rysunek musi zostać dołączony w postaci grafiki wektorowej jako osobny plik, nazwany „wykres 1”, „wykres 2”, „rysunek 1” itd. Maksymalnie można zamieścić pięć plików graficznych.

Popularne programy Word, Excel, Power Point pozwalają na zachowanie grafiki wektorowej w formacie PDF. Aby to uzyskać, należy przygotowany wcześniej wykres lub rysunek zaznaczyć kursorem, wybrać „zapisz jako”, a następnie wybrać „PDF”. Poza pdf, dopuszczalny zapis grafiki obejmuje formaty epg, svg lub inne zgodne z formatem wektorowym.

Wykresy i rysunki powinny zostać oznaczone kolejnymi liczbami naturalnymi i zatytułowane. W tekście zaznaczamy miejsca, w jakich mają się znaleźć. Zalecane jest odniesienie w tekście do wykresów i rysunków, np. poprzez sformułowania: „dane przedstawione na wykresie 2 pozwalają …”; „por. rysunek 3” etc.

Przygotowując wykresy oraz rysunki należy unikać:

 • cieniowania, obramowania, wypełniania tła i podobnych efektów
 • umieszczania tytułu w obszarze grafiki
 • znaczącego zróżnicowania wielkości czcionek; przykładowo, nie należy stosować czcionki 9 do opisu osi z wartościami i jednocześnie czcionki 16 do opisu osi etykiet.

Teksty niespełniające ogólnych wymogów technicznych lub wymagań dotyczących wykresów i rysunków będą odsyłane do uzupełnienia.

Przypisy  

Przypisy w tekście winny być ograniczone do niezbędnego minimum i możliwie krótkie. Mogą być umieszczone na dole strony lub na końcu tekstu, zgodnie z preferencjami autorów/autorek.  Odsyłacze do literatury umieszczane są w tekście, nigdy w przypisie.  

Struktura tekstu

Artykuł winien zawierać poniższe elementy składowe. Autor ma swobodę w ich ujęciu i nazwaniu, lecz winny one być łatwe do zidentyfikowania dla recenzentów, co zwiększy szanse publikacji.

 1. Główna teza (problem do rozwiązania, pytanie badawcze).
 2. Osadzenie w teorii/literaturze (i pokazanie bezpośrednich związków między teorią a postawionym problemem).
 3. Metodologia.
 4. Dane i analiza. Omówienie i interpretacja (dyskusja) wyników.
 5. Wnioski (konkluzje).

Abstrakt  

Abstrakt ma zachęcić czytelnika do sięgnięcia po cały artykuł. Zawiera skrótowy opis najważniejszych punktów, czyli:

 • problemu, pytań badawczych, hipotez
 • danych i metody
 • podstawowych wyników
 • ich osadzenia w kontekście dotychczasowych i przyszłych rekomendowanych badań.

Abstrakt powinien być napisany w trzeciej osobie i nie powinien powtarzać ani parafrazować tytułu, przytaczać definicji, cytatów czy elementów argumentacji. Ma być bardzo zwięzły: maksymalnie 150 słów; dłuższe abstrakty będą skracane.

Słowa kluczowe

Preferowana liczba słów kluczowych: 3-5. Pierwszym może być nazwa subdyscypliny, do której należy praca. Słowa kluczowe nie powinny być zbyt ogólne (np. globalizacja, zmiana społeczna), mogą być nimi nazwy własne.

Słowa kluczowe winny być tak dobrane, by posługując się nimi można było znaleźć tekst w elektronicznej bazie czasopism.  Proszę używać standardowej terminologii, zarówno polskiej jak i angielskiej, unikać neologizmów, metafor etc.

Oświadczenie o oryginalności

Osoby składające tekst dołączają oświadczenie, że praca jest wyłącznym i oryginalnym dorobkiem autora(ów) i że wśród autorów nie jest wymieniona osoba, której wkład w  powstanie tekstu jest nieznaczący (tzw. honorary authorship).

Wzór oświadczenia

 

Źródła finansowania

Jeśli tekst jest efektem badań zrealizowanych dzięki wsparciu finansowemu (grant), fakt ten winien zostać odnotowany na dole pierwszej strony, obok nazwisk, afiliacji i adresów e-mailowych autorów (bez odnośnika do przypisów), w formie zanonimizowanej, bez numeru i bez nazwiska kierownika, np.: Grant NCN xxxx xxxx xxxx. Szczegółowe informacje o grancie, podane w punkcie 4 procedury zgłoszenia artykułu, zostaną dopisane na etapie autoryzacji tekstu.

Podziękowania

Jeżeli do finalnej wersji tekstu przyczyniły się inne osoby (np. konsultanci metodologiczni, krytycy wcześniejszych wersji etc.), to ich pomoc można podkreślić w krótkiej sekcji Podziękowania, zamieszczonej na końcu (przed Bibliografią).

Opiniowanie i kwalifikowanie tekstów do druku

Teksty niespełniające merytorycznych standardów „Studiów Socjologicznych” lub wymogów technicznych mogą być przed skierowaniem do recenzentów odrzucone lub odesłane do uzupełnienia.

Wstępnie zweryfikowany tekst kierowany jest do redaktora tematycznego, który go pilotuje przez wszystkie etapy procesu recenzowania, aż do finalnej rekomendacji dla redaktora naczelnego.

Wszystkie teksty są opiniowane przez dwóch recenzentów w systemie double-blind review, czyli recenzenci nie wiedzą, kto jest autorem (także nie wiedzą, kto jest drugim recenzentem), a autor nie wie, kim są recenzenci. Lista recenzentów zamieszczona jest na stronie internetowej „Studiów Socjologicznych”.

Recenzenci sporządzają opinie w formie pisemnych uwag/zaleceń. Recenzja zawiera finalną konkluzję, wyrażoną przez zaliczenie tekstu do jednej z czterech kategorii:

 1. Przyjąć do druku bez zmian lub z drobnymi poprawkami techniczno-redakcyjnymi.
 2. Zaakceptować po uwzględnieniu (nielicznych) poprawek wskazanych przez recenzenta.
 3. Ponownie rozważyć po dokonaniu istotnych poprawek i powtórnej recenzji.
 4. Odrzucić. 

Główne kryteria brane pod uwagę przez recenzentów to:

 • oryginalność i teoretyczna doniosłość problematyki (także koncepcji i metody)
 • metodologiczna poprawność; wiarygodność/adekwatność danych
 • jasne przedstawienie głównej tezy/problemu; klarowny styl wywodu
 • na ile tekst wzbogaca ustalenia teoretyczne, metody badawcze i wyniki badań
 • poprawność formalna tekstu (zgodność z wymaganiami redakcji).

Dodatkowo, w zależności od charakteru tekstu, brane są pod uwagę:

 • inspiracja do dyskusji naukowej
 • potencjał dydaktyczny tekstu
 • bazowanie na oryginalnych danych empirycznych. 

Poprawki

Większość recenzji zaleca wprowadzenie mniejszych lub większych poprawek.  Poprawki te winny być wyraźnie zaznaczone (np. poprzez opcję „śledź zmiany”, wyróżnienie kolorem etc.).  Gdy zmiany są poważniejsze (konkluzja recenzenta: „ponownie rozważyć po dokonaniu istotnych poprawek i powtórnej recenzji”), oczekujemy trzech rzeczy:

 • roboczego tekstu (na wcześniejszej wersji w przejrzysty sposób naniesione są zmiany)
 • czystopisu nowej wersji
 • odpowiedzi na recenzje, gdzie autor ustosunkuje się do recenzji, wskaże, co zmienił, a czego nie zmienił (i dlaczego) etc.

Autocytowanie

Rankingi pozycjonują czasopisma biorąc pod uwagę wiele kryteriów. Rankingi są ważne, bo od nich zależy punktowa „wycena” publikacji. Negatywnym czynnikiem oceny są tzw. autocytowania  (im ich więcej, tym gorzej), rozumiane jako przywoływanie (cytowanie) publikacji zamieszczonych w tym samym czasopiśmie.  Preferowane są przywołania/cytowania z innych czasopism. Oczywiście niekiedy odwołanie do artykułu ze „Studiów Socjologicznych” jest niezbędne dla właściwego przedstawienia argumentacji. Niemniej, teksty z przesadną liczbą autocytowań będą kierowane do recenzentów pod warunkiem radykalnego ich ograniczenia.

Obowiązujący format not bibliograficznych (ważny do 30 kwietnia 2024)  

Odsyłacze do literatury umieszczane są w tekście (nie w przypisie!) i przyjmują postać (Cooley 1922: 43). Jeśli w  tekście są przypisy, powinny być nieliczne, krótkie i umieszczone na końcu, przed bibliografią. Jeżeli publikacja ma przypisany identyfikator DOI, umieszczamy go na końcu zapisu bibliograficznego.

Bibliografia na końcu tekstu ma być sporządzona wedle następującego wzoru:

Książki

Cooley, Charles H. 1922. Human Nature and the Social Order. New York: Scribner’s.

Latour, Bruno, Steve Woolgar. 1986. Laboratory Life. The Construction of Scientific Facts. Princeton: Princeton University Press.

Schumpeter, Joseph A. 1995. Kapitalizm, socjalizm, demokracja. Przekład Michał Rusiński. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Książki redagowane

Best, Heinrich, John Higley, eds. 2018. The Palgrave Handbook of Political Elites. London: Palgrave-Macmillan. DOI: 10.1057/978-1-137-51904-7.

Kiersztyn, Anna, Danuta Życzyńska-Ciołek, Kazimierz M. Słomczyński, red. 2017. Rozwarstwienie społeczne. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Rozdział w pracy zbiorowej:

Janicka, Krystyna. 1970. Społeczne aspekty ruchliwości geograficznej. W: W. Wesołowski, red.  Zróżnicowanie społeczne. Wrocław: Ossolineum, 375-400.

Znaniecka-Łopata, Helena. 1965. The Function of Voluntary Associations in an Ethnic Community: Polonia. In:  E. Burgess, D. Bogue, eds. Contributions to Urban Sociology. Chicago: University of Chicago Press, 203–223.

Artykuł w czasopiśmie:

Malewska, Hanna, Violaine Londe-Tarbes. 1996. Społecznicy, ich tożsamość i zaangażowanie. Studia Socjologiczne, 2: 35-54.

Kramberger, Anton, Miroslav Stanojevic. 2015. Class Concepts and Stratification Research in Slovenia.  East European Politics and Societies and Cultures, 29, 3: 651-662. DOI: 10.1177/0888325415599201.

Halamska, Maria. 2016. The Evolution of Family Farms in Poland: Present Time and the Weight of the Past. Eastern European Countryside, 22: 27-51. DOI: 10.1515/eec-2016-0002

Artykuł prasowy

Skarżyński, Stanisław. 2020. Wybory w Irlandii. Exit poll daje trzem partiom ten sam wynik. Gazeta Wyborcza, 9 lutego 2020. https://wyborcza.pl/7,75399,25679427,wybory-w-irlandii-exit-poll-daje-trzem-partiom-ten-sam-wynik.html. Dostęp 10. 02. 2020.

Majmurek, Janusz. 2020. Wiara, nadzieja, gniew. Polityka, 29 stycznia, 23-25.

Źródła internetowe:

Odsyłacz w tekście ma taką samą postać jak przy „papierowych” publikacjach, natomiast w bibliografii na końcu podany jest link do publikacji internetowej i data dostępu w formule DD. MM. RRRR.

Przykład 1: W tekście (CBOS 2016); w bibliografii: CBOS.2016. Stosunek do przyjmowania uchodźców. Komunikat z badań nr 169http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_169_16.PDF.  Dostęp 17.09.2017.

Przykład 2: W tekście (Wang 2017); w bibliografii: Wang, Trisia. 2017. Big Data Needs Thick Data. Etnography Mattershttp://ethnographymatters.net/blog/2013/05/13/big-data-needs-thick-data/". Dostęp 17.09.2017.

Format not bibliograficznych wedle standardu APA7 (obowiązuje artykuły nadsyłane do redakcji „Studiów Socjologicznych” po 1 maja 2024).

Polski opis podstaw standardu APA 7 patrz  https://apa7.liberilibri.pl/   Niżej podajemy wzory najczęściej spotykanych zapisów bibliograficznych w standardzie APA 7. W przypadku rzadziej występujących sytuacji proszę sięgnąć do http://apa7.liberilibri.pl lub innych źródeł opisujących APA 7 (np.  https://apastyle.apa.org/ ).

Uwagi wstępne:

Ogólna zasada obowiązująca w odsyłaczach w tekście i w zapisie bibliografii

Odnośniki do literatury i zapis bibliograficzny dostosowane są do języka tekstu, a nie do języka źródła. Gdy, przykładowo, artykuł w czasopiśmie jest po polsku, to przywołując redagowaną książkę anglojęzyczną nie używamy skrótów angielskich (typu Eds., In, &) lecz polskich (red. , W:, i).  I odwrotnie: gdy tekst zasadniczy jest po angielsku i przytaczamy w nim polską pozycję, to używamy zapisu angielskiego, np. (Trutkowski & Mandes, 2005, p. 17), a nie (Trutkowski i Mandes, 2005, s. 17).  

Odsyłacze do literatury w tekście zasadniczym

Odsyłacze do literatury  w tekście zasadniczy przyjmują następującą postać: w nawiasie okrągłym nazwisko, rok, np. (Goldthorpe, 2012). Gdy jest dwóch autorów wstawiamy spójnik „i” (lub „&”), np. (Trutkowski i Mandes, 2005). Gdy autorów jest trzech lub więcej wpisujemy tylko pierwsze nazwisko, dodając skrót „i in.” lub „et.al”. Przykładowo: (Nosal i in., 2023). Jeżeli odwołanie odnosi się do dosłownie przytaczanego fragmentu (cytat bezpośredni) odsyłacz w tekście zasadniczym przyjmuje postać (Karpiński, 2010, s. 141).

Inne ogólne zasady APA 7

 • APA 7 nie podaje miasta/siedziby wydawnictwa.
 • APA 7 nie stosuje cudzysłowów.
 • APA 7 nie podaje imion autorów (tylko inicjały).
 • Gdy dana pozycja jest tłumaczeniem, po tytule w nawiasie podajemy inicjał i nazwisko tłumacza (jak przy Goldthorpe, 2012).
 • Jeśli dana pozycja bibliograficzna posiada numer DOI, zawsze podajemy go w formie linku na końcu zapisu bibliograficznego, jak poniżej, przy Best & Higley, 2018. (Uwaga: bez skrótu „DOI” i bez kropki na końcu).
 • W bibliografii kursywą oznaczamy tytuł książki lub czasopisma, a nie tytuł rozdziału czy artykułu. W tekście zasadniczym wszystkie tytuły zapisujemy kursywą.
 • Gdy jest więcej niż jeden autor przed ostatnim nazwiskiem wstawiamy spójnik „i” lub „&”. 

Książki autorskie

Goldthorpe, J. H. (2012). O socjologii. Integracja badań i teorii. (J.  Słomczyńska, tłum.). Wydawnictwo IFiS PAN.

Trutkowski, C., Mandes, S. (2005). Kapitał społeczny w małych miastach. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. 

Książki redagowane

Best, H., Higley, J. (Eds.). (2018). The Palgrave handbook of political elites. Palgrave-Macmillan. http://doi/org./10.1057/978-1-137-51904-7  [Zapis gdy artykuł jest po angielsku. Gdy po polsku zamiast „(Eds.)” będzie „(red.)”].

Rychard, A., Domański, H. (red.). (2010). Legitymizacja w Polsce. Wydawnictwo IFiS PAN.

Rozdział w pracy zbiorowej

Karpiński, Z. (2010). Legitymizacja nierówności dochodowych w Polsce  1988-1999. W: A. Rychard i H. Domański (red.), Legitymizacja w Polsce (s. 135-157). Wydawnictwo IFiS PAN.

Engelstad, F. (2018). Models of Elite Integration. In H. Best & J. Higley (Eds.). The Palgrave handbook of political elites (pp. 439-457). Palgrave-Macmillan.

Artykuł w czasopiśmie

Zielińska-Poćwiartowska, I., Sosnowska-Buxton, P. (2023). Przemoc domowa w Polsce: zaproszenie do podjęcia socjologicznej analizy zjawiska. Studia Socjologiczne 249(2), 131-154. https://doi/org./10.24425/sts.2023.146172  Uwaga: numer rocznika czasopisma (volume) zapisujemy kursywą, a bezpośrednio po nim w nawiasie (bez spacji) numer zeszytu czcionką  prostą.

Vyas, K., Murphy, D., Greenberg, N. (2023). Interpretations of ambiguous situations in combat veterans with and without post-traumatic stress disorder. International Journal of Psychology, 58(5), 476–485, https://doi/org./10.1002/ijop.12923

 

Instrukcja do Editorial System (ES)

1. Wejdź na stronę https://www.editorialsystem.com/stsoc/

2. Kliknij „utwórz nowe konto” i jako login podaj swój adres e-mail.

3. Wypełnij formularz rejestracyjny i wprowadź hasło.

4. Procedura logowania jest taka sama dla autorów i recenzentów. Recenzentom zostanie przez system przypisany ich recenzencki status, o czym zostaną e-mailowo poinformowani. Dalsza część instrukcji dotyczy autorów.

5.  Po pomyślnym zalogowaniu kliknij „wyślij nowy artykuł”.

6. Postępuj wedle instrukcji wyświetlanych na monitorze. Procedura zgłoszenia tekstu do „Studiów Socjologicznych” obejmuje 10 kroków. Każdy z nich musi zostać pomyślnie zrealizowany, inaczej ES nie wyśle tekstu do redakcji. Komentarze do niektórych kroków:

Krok 1 Tytuł i typ. ES dopuszcza 60 znaków dla skróconego tytułu, lecz zalecane jest 30-35. Skrócony tytuł będzie uwidoczniony na okładce i w nagłówkach poszczególnych stron.

Krok 3 Autorzy. Niezbędne jest podanie identyfikatora ORCID każdego autora. Można go uzyskać klikając odpowiedni link w ES. Osoba składająca tekst (zalogowana do ES) będzie automatycznie wskazana jako autor do korespondencji (cała komunikacja z redakcją będzie przechodziła przez e-mail tej osoby) i jako pierwszy autor. Jeżeli jest więcej autorów, kliknij „dodaj autora” i podaj ich dane. Po dodaniu będzie możliwość zmiany kolejności autorów (autor wysyłający nie musi być pierwszy). Jeśli chcesz zmienić autora do korespondencji, kliknij odpowiednią ikonę.

Krok 4 Oświadczenie autorów. Należy uprzednio wypełnić i podpisać oświadczenie (można je pobrać ze strony „Studiów”), następnie zeskanować i dołączyć do ES. Bez oświadczenia artykuł nie zostanie przesłany do redakcji.

Krok 5 Słowa kluczowe. Każde wpisane słowo należy osobno zatwierdzić przez ENTER.

Krok 6 Dziedziny. Wskaż główne dziedziny (najlepiej jedną!), odpowiadające treści artykułu. Pomoże to w wyborze kompetentnych recenzentów.

Krok 8 Pliki do załączenia. Tutaj umieszczamy plik „treść artykułu”, a następnie, jeśli są, kolejno wszystkie pliki graficzne. W rubryce „podpis” umieszczamy tytuł danego wykresu/rysunku. Patrz wyżej: „Wymagania techniczne dotyczące wykresów i rysunków”.

Krok 9 Plik PDF. ES automatycznie wygeneruje plik PDF, który należy otworzyć i zaakceptować. Recenzenci będą pracować na pliku PDF, lecz będą mieli także wgląd w oryginalny plik w Wordzie.

Krok 10 Wyślij do redakcji. System nada artykułowi numer, którym można posługiwać się w kontaktach z redakcją. Po pomyślnym wysłaniu tekstu autor dostanie automatycznego e-maila potwierdzającego złożenie tekstu.

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 1/2024 (252)