Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Indeksowanie

Za publikacje w „Studiach Socjologicznych” Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje 70 punktów.

Studia Socjologiczne” są indeksowane w bazie Scopus (Elsevier):
  • SJR 2021 (Scimago Journal Rank) = 0,210.
  • CiteScore 2021 = 0,386.
SCImago Journal & Country Rank

Nadto, nasz kwartalnik jest indeksowany i rejestrowany w:

  • ERIH PLUS
  • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
  • Social Science Citation Index
  • Social Scisearch
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
  • Index Copernicus
  • ProQuest.

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 3/2023 (250)