Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW
Uwaga Autorzy!

Od maja 2024 „Studia Socjologiczne” zmieniają zapis bibliografii. Przechodzimy na standard APA 7. Patrz zakładka „Dla Autorów”.

Wskazówki dla recenzentów

Cały proces recenzyjny odbywa się w Editorial System w systemie double-blind review, czyli recenzenci nie wiedzą, kto jest autorem (a także kto jest drugim recenzentem), a autor nie wie, kim są recenzenci.

Recenzje w „Studiach Socjologicznych” mają charakter ekspercki. Oczekujemy pogłębionej argumentacji dotyczącej recenzowanego tekstu, która pozwoli autorom nanieść wymagane poprawki albo zrozumieć, dlaczego tekst nie został zakwalifikowany do druku.

Poniżej przedstawiamy zestaw pytań pomocnych przy sporządzeniu recenzji. Nie oczekujemy udzielenia odpowiedzi na wszystkie z nich; mają one jedynie stanowić punkt odniesienia przy opisywaniu tych elementów recenzowanego artykułu, które wymagają zmiany. Przydatne będą także informacje zawarte w zakładce „Dla autorów” w punkcie „Opiniowanie i kwalifikowanie tekstów do druku”.

Każda recenzja zawiera finalną konkluzję, wyrażoną przez zaliczenie tekstu do jednej z czterech kategorii:

  1. Przyjąć do druku bez zmian lub z drobnymi poprawkami techniczno-redakcyjnymi.
  2. Zaakceptować po uwzględnieniu (nielicznych) poprawek wskazanych przez recenzenta.
  3. Ponownie rozważyć po dokonaniu istotnych poprawek i powtórnej recenzji.
  4. Odrzucić. 

Obok zasadniczej recenzji, recenzent/ka może dołączyć osobny plik ze szczegółowymi uwagami, w tym również tekst artykułu z naniesionymi uwagami/komentarzami w trybie „śledź zmiany”. Prosimy zadbać, by identyfikacja osoby recenzenta nie była dzięki tym plikom i komentarzom możliwa (prosimy pamiętać o wyczyszczeniu danych osobowych z pliku).

Treść artykułu

Czy tekst jest oryginalny i dobrze wpisuje się w merytoryczny profil naszego kwartalnika? Czy autor/ka ma dobrą znajomość podjętego problemu? Czy dobrze zna literaturę/teorię (co jest odzwierciedlone także w bibliografii) i umiejętnie ją wykorzystuje? Czy metodologia jest adekwatna do rozwiązywanego problemu? Czy baza empiryczna jest satysfakcjonująca? Czy wnioski są zgodne z przedstawioną argumentacją? Czy wyniki analizy wnoszą coś nowego do dotychczasowych ustaleń? Czy wartość dodana tekstu została dobrze wyartykułowana?

Struktura tekstu i argumentacja

Czy abstrakt właściwie streszcza podjęty problem, argumentację i wnioski? Czy tekst ma właściwą strukturę: czy tezy/argumenty przedstawione są spójnie i we właściwej kolejności? Czy są jakieś widoczne braki w argumentacji? Czy odniesienia do literatury i do danych są dobrze udokumentowane i adekwatne do stawianych pytań badawczych? Czy wstęp klarownie wskazuje na dalszy tok postępowania?

Tabele, wykresy, pliki graficzne

Czy ich treść i forma są właściwe? Czy są niezbędne z punktu widzenia rozpatrywanego problemu i dotychczasowej argumentacji? Czy nie powtarzają informacji zawartych w innych partiach tekstu? Czy będą czytelne w wersji drukowanej i online (natłok informacji; wadliwe operowanie odcieniami szarości itp.)?

Język

Czy tekst jest poprawny pod względem językowym? Czy jest zrozumiały? Czy nie zawiera wyrażeń żargonowych, sztucznie skomplikowanego („napuszonego”) języka akademickiego? Czy jest poprawny stylistycznie i gramatycznie? W miarę możliwości, prosimy wskazać konkretne fragmenty albo typy błędów, które wymagają poprawy/zmiany.

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 1/2024 (252)